REGULAMIN
§ 1 Dane Sklepu

Sklep internetowy BUTIK OLA POLA dostępny pod adresem internetowym https://olapola.pl prowadzony jest przez ANETA STANIASZEK-WNUK z siedzibą (95-080) Tuszyn, ul. Słoneczna 17, posiadająca nr NIP 7282709516 oraz nr REGON 526102182 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
Kontakt ze sklepem internetowym dostępny jest poprzez adres e-mail: d.a.wnuk@interia.pl

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy dokument.
Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem https://olapola.pl, na której prowadzona jest sprzedaż.
Produkt – towar fizyczny sprzedawany w sklepie internetowym.
Termin dostawy – czas lub konkretna data, w ciągu której kupujący powinien otrzymać produkt.
Sprzedający – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w sklepie internetowym.
Kupujący – osoba, która dokonała zakupu w sklepie internetowym.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym, w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli w rozumieniu regulaminu na stronie sklepu internetowego.
Konto – dobrowolnie zakładana przez użytkownika nazwa i hasło, umożliwiająca pełen dostęp do funkcji strony internetowej.

§ 3 Postanowienia ogólne

Regulamin określa prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego w ramach działalności sklepu internetowego.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów na odległość.
Do umowy sprzedaży w sklepie internetowym dochodzi w momencie potwierdzenia przez kupującego złożonego zamówienia.
Cena zawiera cenę produktu i koszt dostawy.
Ceny podane w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
Produkty już przecenione nie są objęte kuponami promocyjnymi.

§ 4 Złożenie zamówienia

Zawarcie umowy następuje po dodaniu produktu do koszyka, podaniu danych kupującego, wyborze sposobu dostawy i metody płatności, wciśnięciu przycisku potwierdzam zakup.
Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności oraz wybranej firmy kurierskiej:

Dostawa do InPost Paczkomaty 24/7:

PACZKOMAT INPOST - koszt dostawy 17,00 zł
DOSTAWA DO DOMU INPOST - koszt dostawy 20,00 zł
POBRANIE INPOST - 27,00 zł

Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu.

§ 5 Realizacja

Po złożeniu zamówienia sprzedający dostarcza kupującemu produkt w wybrany przez kupującego sposób. Sprzedający w sklepie internetowym umożliwia następujące sposoby dostawy:
wysyłka firmą kurierską
Dostawa następuje w terminie określonym dla danego produktu od potwierdzenia zamówienia i opłacenia zamówienia lub w przypadku wybrania płatności za pobraniem, w tym samym terminie od daty zawarcia umowy sprzedaży.
W razie gdy kupujący dokona zakupu kilku produktów o różnych terminach dostawy, termin obowiązujący dla dostawy całego zamówienia jest równoznaczny z terminem przewidzianym do produktu dla którego termin dostawy jest najdłuższy.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów fizycznych na terenie całej Polski oraz UE.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest
W przypadku nieodebrania opłaconego zamówienia Klient ponosi koszt zwrotu paczki do nadawcy, mowa jest o wszystkich przesyłkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 7 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 10.
Konsument chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować o tym sprzedającego, w drodze oświadczenia złożonego w wyżej wskazanym terminie. Może skorzystać z formularza dostępnego jako załącznik nr 1 do Regulaminu lub dostępnego pod adresem internetowym: formularz zwrotu
Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: d.a.wnuk@interia.pl
Konsument odstępując od umowy jest zobowiązany odesłać sprzedającemu produkt w terminie 7 dni, od złożenia oświadczenia.
Sprzedający jest zobowiązany poinformować konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedający jest zobowiązany przyjąć od konsumenta takie oświadczenie oraz zwrócony produkt oraz zwrócić Konsumentowi cenę produktu i równowartość najtańszej dostępnej w sklepie możliwości dostawy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi należne pieniądze, jednakże dopuszczalne jest wstrzymanie się przez sprzedającego ze zwrotem do dnia otrzymania z powrotem produktu lub dowodu jego nadania.
Zwrot pieniędzy powinien odbyć się tą samą metodą płatności, jaką konsument zapłacił za produkt, chyba że strony uzgodnią inaczej.
W przypadku skorzystania z prawa do 7-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 7 Reklamacje

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
W przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
W przypadku Konsumenta oraz lub Przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
Jeżeli kupującym jest konsument oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia na kupującego.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Konsument oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
pocztą elektroniczną, na adres e-mail d.a.wnuk@interia.pl
Reklamacja powinna zawierać:
dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na swój koszt, na adres:

PHU ANETA STANIASZEK-WNUK
SŁONECZNA 17
95-080 TUSZYN

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

8 Odpowiedzialność za wady produktu

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt wolny od wad.
Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego z tytułu rękojmi, czyli za wystąpienie wad fizycznych i prawnych produktu.
Kupującemu przysługują następujące roszczenia wobec sprzedającego z tytułu rękojmi
roszczenie o usunięcie wady
roszczenie o obniżenie ceny
roszczenie o wymianę na produkt wolny od wad
roszczenie o odstąpienie od umowy w przypadku wady istotnej
Kupujący powinien poinformować sprzedającego o wystąpieniu wady oraz zaproponować jedno z przysługujących mu uprawnień.
Kupujący może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego w jako załącznik nr 2 do regulaminu.
Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od kupującego.
Ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji są oddzielnym od rękojmi uprawnieniami kupującego i przysługują tylko jeżeli gwarancja została udzielona.
Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

Kupujący może dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania mediacyjnego
Konsument ma możliwość skorzystania z takich rozwiązań mediacyjnych jak m.in.:
skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona konsumentów
zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie powstałego sporu.
skorzystania z platformy ODR, służącej do pozasądowego rozstrzygania spraw między konsumentami, a przedsiębiorcami, platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 10 Dane osobowe

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych kupującego
Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.
Po uzyskaniu zgody kupującego, dane osobowe mogą być wykorzystane również w innych niż realizacja zamówienia celach, np. marketingowych
Sprzedający oświadcza, że dane osobowe kupującego są przechowywane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
Sprzedający zapewnia kupującemu prawo do:
wglądu w swoje dane osobowe
uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania swoich danych osobowych, a także tymczasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania.
6. Sprzedający może udostępnić niezbędne w celu realizacji umowy dane osobowe kupującego firmom i instytucjom, które biorą udział w realizacji umowy.

§ 11 Pliki cookies

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu kupującego, które mogą być odbierane przez sprzedającego, np.: w celu personalizacji treści na stronie.
Sprzedający informuje kupującego o możliwości takiego skonfigurowania przeglądarki, która blokuje możliwość sczytywania plików cookies, ale może to prowadzić do nieprawidłowego działania strony internetowej.
Kupujący może usunąć zapamiętane przez stronę internetową sprzedającego informacje o plikach cookies, wybierając odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej.

§ 12 Postanowienia końcowe

Umowy w sklepie internetowym zawierane są w oparciu o regulamin
Regulamin obowiązuje od daty publikacji w sklepie internetowym
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu, jednakże każdorazowo do umowy zawartej przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin obowiązujący na dzień zawarcia umowy.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).